palisuksa

17/04/2567

palisuksa

17/04/2567

palisuksa

20/03/2567

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

palisuksa

01/03/2567

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓

palisuksa

11/07/2566
1 2 3 6