คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ประธาน


พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดี

อนุกรรมการ


พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร..

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชรัตนมุนี, รศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.

รก.ผอ.สำนักวิชาการ

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

ผอ. วิทยาลัยสงฆ์

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

ผอ. สำนักงานวิทยาเขต

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระมหาวิจิตร กล.ยาณจิตโต, ผศ.

อนุกรรมการผู้แทนคณาจารย์

พระปัญญารัตนากร, ดร.

อนุกรรมการผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

อนุกรรมการผู้แทนคณาจารย์

พระมงคลสุตาคม

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พันเอก เกรียงไกร เทพนิมิตร

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอาณัติชัย เหลืองอมรชัย

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวชลิดา ประจำถิ่น

อนุกรรมการผู้แทนเจ้าหน้าที่

นายทศพล ตันเสถียร

อนุกรรมการและเลขานุการ