บัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร. นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

nuanwan.phun@mcu.ac.th


ผศ.ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

ผอ. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

nuanwan.phun@ mcu.ac.th

พระราชรัตนมุนี, รศ.ดร.

ผอ. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

bunthiam.mu@mcu.ac.th

รศ.ดร. วิโรจน์ คุ้มครอง

ผอ. สาขาวิชาพระไตรปิฎก

wirot.khum@mcu.ac.th

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

ผอ. สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

komon.kam@mcu.ac.th


นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมิ

นักจัดการงานทั่วไป

nipaporn.iang@mcu.ac.th

นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

risarabob@gmail.com