บัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร. ธานี สุวรรณประทีป

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

081 450 1824


ผศ.ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

ผอ. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

081 643 2790

พระราชรัตนมุนี, รศ.ดร.

ผอ. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

061 583 8391

รศ.ดร. วิโรจน์ คุ้มครอง

ผอ. สาขาวิชาพระไตรปิฎก

086 036 3899

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

ผอ. สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

093 292 6941


นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมิ

นักจัดการงานทั่วไป

063 245 9236

นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

061 951 2489