หลักสูตรประกาศนียบัตร

บาลีพุทธศาสตร์ (ป.บพ.)

พุทธศิลปศึกษา (ป.ศศ.)

บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

วิปัสสนากรรมฐาน (ป.วก.)