สำนักวิชาการ

พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.

รก.ผอ.สำนักวิชาการ

089 091 4128

พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ

รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ

086 907 1942


พระมหาโสภณวิชญ์ ภูริปญฺโญ

นักจัดการงานทั่วไป

083 077 6619

นางสาวอรุณรัตน์ จูมจัตุรัส

บรรณารักษ์

094 736 0785

นางสาวณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์

บรรณารักษ์

063 343 9459

ว่าที่ ร.ท. อุทัย ภูมิประมาณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

080 371 4149

นายวัชระ พูนผล

นักวิชาการศึกษา

087 370 6951

นายชวัลวิทย์ อรุณปราการ

นักวิชาการโสตทัศน์

094 745 1914