สำนักวิชาการ

พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.

รก.ผอ.สำนักวิชาการ

khwan.dae@mcu.ac.th

พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ

รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ

wathong2556@gmail.com


พระมหาโสภณวิชญ์ ภูริปญฺโญ

นักจัดการงานทั่วไป

sophonwich.aga@mcu.ac.th

นางสาวอรุณรัตน์ จูมจัตุรัส

บรรณารักษ์

arunrat.jum@mcu.ac.th

นางสาวณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์

บรรณารักษ์

nuttapawi.prem@mcu.ac.th

ว่าที่ ร.ท. อุทัย ภูมิประมาณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

uthai.pho@mcu.ac.th

นายวัชระ พูนผล

นักวิชาการศึกษา

watchara.phun@mcu.ac.th

นายชวัลวิทย์ อรุณปราการ

นักวิชาการโสตทัศน์

chawawith.aru@mcu.ac.th