โครงการปฐมนิเทศนิสิต และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนิสิต และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร ถ. สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม