สายวิชาการและอาจารย์

ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/อาจารย์

รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง

ผอ.หลักสูตรฯสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา/อาจารย์

พระมหาชิต ฐานชิโต, ผศ.ดร.

อาจารย์

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ผศ.

อาจารย์

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ, ผศ.ดร.

อาจารย์

ดร.ชัยชาญ ศรีหานู

อาจารย์

พระมหาชิต ฐานชิโต, ผศ.ดร.

อาจารย์

พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม, ผศ.ดร.

อาจารย์

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล

อาจารย์