ฝ่ายบริหาร

พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดี
055-870-141


พระราชรัตนมุนี, รศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป


พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.

รก.ผอ.สำนักวิชาการ

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

ผอ.สนง. วิทยาเขต

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

ผอ. วิทยาลัยสงฆ์


พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ

รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางสาวนุชนาท มีสาวงษ์

ผอ. ส่วนคลังและทรัพย์สิน

นายทศพล ตันเสถียร

ผอ. ส่วนงานบริหาร

พระวรราช วรญฺญู

รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย