ฝ่ายบริหาร

พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดี
055-870-141


รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระปัญญารัตนากร, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. ธานี สุวรรณประทีป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป


พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.

รก.ผอ.สำนักวิชาการ

พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ

ผอ.สนง. วิทยาเขต

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

รก.ผอ. วิทยาลัยสงฆ์


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางสาวนุชนาท มีสาวงษ์

ผอ. ส่วนคลังและทรัพย์สิน

นายทศพล ตันเสถียร

ผอ. ส่วนงานบริหาร

พระวรราช วรญฺญู

รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย