สำนักงานวิทยาเขต

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

ผอ.สนง.วิทยาเขต

086 079 4451

พระปัญญารัตนากร, ดร.

รก.รอง ผอ.สนง. วิทยาเขต

081 311 1303


นายทศพล ตันเสถียร

นักจัดการงานทั่วไป

061 016 6564

นางสาวนุชนาท มีสาวงษ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

085 193 8146

นางสาวบังอรวรรณ สวัสดิ์พึ่ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

089 740 9530

นายสำราญ ลีปอพราน

พนักงานขับรถ

087 009 7538

นางสาววรพร ลีปอพราน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

063 326 4497

นายภานุมาตร์ เนโส

นักจัดการงานทั่วไป

089 502 5028

นายธนวัฒน์ ตาดม่วง

นักวิชาการพัสดุ

095 938 3742