สำนักงานวิทยาเขต

พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ

ผอ.สนง.วิทยาเขต

wathong2556@gmail.com

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

รอง ผอ.สนง. วิทยาเขต

suraphon.yok@mcu.ac.th


นายทศพล ตันเสถียร

นักจัดการงานทั่วไป

thotsaphon.tan@mcu.ac.th

นางสาวนุชนาท มีสาวงษ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

nudchanat.mee@mcu.ac.th

นางสาวบังอรวรรณ สวัสดิ์พึ่ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

bangonwan.sa@mcu.ac.th

นายสำราญ ลีปอพราน

พนักงานขับรถ

samran.li@mcu.ac.th

นางสาววรพร ลีปอพราน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

woraporn.lee@mcu.ac.th

นายภานุมาตร์ เนโส

นักจัดการงานทั่วไป

panumart.ne@mcu.ac.th

นายธนวัฒน์ ตาดม่วง

นักวิชาการพัสดุ

thanawat.tad@mcu.ac.th