สภาวิทยาเขต

ประธาน


พระราชพัฒนากร

กรรมการโดยตำแหน่ง


พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดี

พระปัญญารัตนากร, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.

รก.ผอ.สำนักวิชาการ

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ


รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล

อาจารย์

ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป

อาจารย์

ผศ.ดร. นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

อาจารย์

ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์

อาจารย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พระเทพศาสนภิบาล

พระเทพมหาเจติยาจารย์

พระราชรัตนโสภณ

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์

พระพิพัฒน์ศึกษากร