บาลีปริยัติก้าวหน้า

พระพุทธศาสนามั่นคง

เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

สีเหลือง สีทอง เรียบหรู ลายไทย อุปสมบท แบนเนอร์ (2)
สีเหลือง สีทอง เรียบหรู ลายไทย อุปสมบท แบนเนอร์ (2)
การตรวจประเมิน
การตรวจประเมิน
การตรวจประเมิน (2)
การตรวจประเมิน (2)
การตรวจประเมิน (3)
การตรวจประเมิน (3)
ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (1)
ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (1)
รับสมัครบาลี ปริญญาตรี (3)
รับสมัครบาลี ปริญญาตรี (3)
สีเหลือง สีส้ม หรูหรา ทอดกฐินสามัคคี แบนเนอร์ (3)
สีเหลือง สีส้ม หรูหรา ทอดกฐินสามัคคี แบนเนอร์ (3)
001_2834
001_2834
Shadow

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน


ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

palisuksa

07/06/2567

สัมมนา/การประชุม

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม