บาลีปริยัติก้าวหน้า

พระพุทธศาสนามั่นคง

เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครปริญาตรี
รับสมัครปริญาตรี
บัณฑิต1
บัณฑิต1
พิธีซ้อมรับปริญญาและมอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร
พิธีซ้อมรับปริญญาและมอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร
เชิญอุปถัมภ์ โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต
เชิญอุปถัมภ์ โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต
399652054_850447927085053_6570159112469273767_n
399652054_850447927085053_6570159112469273767_n
23 ตุลาคม 66
23 ตุลาคม 66
13 ตุลาคม
13 ตุลาคม
Shadow

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน


ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓

palisuksa

11/07/2566

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/คำสั่ง

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม