คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธาน


พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดี

อนุกรรมการ


พระปัญญารัตนากร, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม, ผศ.ดร.

ผอ.สำนักวิชาการ

พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.

ผอ. วิทยาลัยสงฆ์

นางสาวปรียาวรรณ อนุไพร

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงศ์ภัทร์ พรพิชณรงค์

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอาณัติชัย เหลืองอมรชัย

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวนุชศรา จงรัตนากร

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวนุชนาท มีสาวงษ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ