ติดต่อ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ตั้ง : 108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. 034-299-356, 034-299-351

ติดต่อสอบถามแต่ละหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร

1. พระมหาสมพร สุทฺธินนฺโท โทร. ๐๘-๐๐๘๒-๔๔๘๐
2. พระสมัย ติกฺขวีโร โทร. ๐๙-๗๙๙๕-๓๓๑๓
3. พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ โทร. ๐๘-๖๙๐๗ ๑๙๔๒

ระดับปริญญาตรี

1. นายสมบูรณ์ จารุณะ โทร. 09-9445-4256
2. นายชวัลวิทย์ อรุณปราการ โทร. 09-4745-1914
3. พระสมัย ติกฺขวีโร โทร. 09-7995-3313

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป โทร. 081-450-1824
2. นางสาวนิภาพร เอี้ยงชัยภูมิ โทร. 063-245-9236

ตำแหน่งที่ตั้ง