วิทยาลัยสงฆ์

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์

komon.kam@mcu.ac.th


ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

thanee.suw@mcu.ac.th

พระวรราช วรญฺญู

รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย

worarat.phun@mcu.ac.th


นางสาวชลิดา ประจำถิ่น

นักจัดการงานทั่วไป

chalida14.2524@gmail.com

นายสมบูรณ์ จารุณะ

นักวิชาการศึกษา

somboon.ja@mcu.ac.th

พระสมัย ติกฺขวีโร

นักจัดการงานทั่วไป

samai.sing@mcu.ac.th

พระมหาสมพร สุทฺธินนฺโท

นักจัดการงานทั่วไป

somphon.ngam@mcu.ac.th