วิทยาลัยสงฆ์

พระมหาโกมล กมโล, รศ.ดร.

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์

093 292 6941


ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

081 450 1824

พระวรราช วรญฺญู

รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย

062 732 4080


นางสาวชลิดา ประจำถิ่น

นักจัดการงานทั่วไป

098 241 1595

นายสมบูรณ์ จารุณะ

นักวิชาการศึกษา

099 445 4256

พระสมัย ติกฺขวีโร

นักจัดการงานทั่วไป

097 995 3313

พระมหาสมพร สุทฺธินนฺโท

นักจัดการงานทั่วไป

080 082 4480