การสอบวัดความรู้ทาง ภาษาอังกฤษ MCU-Get สำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษากำหนดการสอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗

การสอบวัดความรู้ทาง ภาษาอังกฤษ MCU-Get สำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษากำหนดการสอบ

โดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 อาคารพระปริยัติธรรม ธรรมโมลี