วันแรกการเปิดภาคการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗

บรรยากาศ วันแรกการเปิดภาคการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ณ อาคารพุทธชินวงศ์สิทธาคาร มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เลขที่ ๑๕๔ หมู่ ๒ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม