กิจกรรมทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตา ก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตา ก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ร่วม กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน วิทยาบริการและส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ จัดกิจกรรมทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตา ก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นสิริมงคลในการดำรงชีิวิต ส่งเสริมสมาธิ ปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรของมหาลัย