เปิดปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗

พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศและให้โอวาทนิสิต/นักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ใจความสำคัญว่า สมณะ ๕ อย่าง มีดังนี้ ๑.สมณภาวะ ๒.สมณสารูป ๓.สมณสัญญา ๔.สมณสำนึก ๕.สมณธรรม และนวลักษณะ ๙ อย่าง ของความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๑. หลักความรู้ที่ควรรู้ ๒.รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓.มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (บวชถวายอก) ๔.มีความสามารถในการแก้ปัญหา ๕.มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด ๖.มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗.มีโลกทัศน์กว้างใกล ๘.เป็นผู้มีความรู้ ผู้นำทางด้านจิตใจและปัญญา ๙.มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม สรุป ความรู้ (โอวาทเจ้าประคุณสมเด็จ) ๑.ความรู้ที่ต้องรู้ คือ หลักสูตร ๒.ความรู้ที่ควรรู้แสวงหา

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ชั้น ๕) วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร