ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาพีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐ
๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีความ