ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุวรรณประทีป ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์

🎉💐ขอแสดงความยินดี 💐🎉

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุวรรณประทีป
👨‍🎓ป.ธ. ๙,
👨‍🎓ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา)
👨‍🎓พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส
ในโอกาสได้รับตำแหน่ง “#รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มีผลตั้งแต่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป😘💞