ปฏิบัติธรรม ๗ เดือนหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗

#ปฏิบัติธรรม ๗ เดือนหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา

พระภาวนาภิศาลเมธี วิ. ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม ๗ เดือน ของนิสิตหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ฝึกปฏิบัติธรรม ๗ เดือนตามหลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรโมลี โดยมี รศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปกล่าวรายงานวัติถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ และ พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธรรมาจารย์ ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา กล่าว ถวายตัวพระนิสิตกับพระวิปัสสนาจารย์ประจำศูนย์