ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดอาคารเรียนรวม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม เปิดอาคารเรียนรวม

palisuksa

19/10/2565

ร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ FAI – ART ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565

พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แทน

palisuksa

17/10/2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

palisuksa

11/10/2565
1 2 3