ประชุมสัมมนาการเขียนแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสัมมนาการเขียนแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”