ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพง คสล.

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงธรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพง คสล.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหอมเกร็ด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)