พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓

วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566


#พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓
โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ฝ่ายคราวาส
พระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ทั้งนี้ มีพระภิกษุจำนวน ๗๑ รูป พร้อมด้วย
แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติธรรม


ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
รวมหนึ่งเดือน ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
https://www.youtube.com/watch?v=LdAaSSj6oxA&t=712s