ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาพีศึกษาพุทธโฆส
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ฆหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต บาฬศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้