ประกาศมหาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อ มหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาศึกษาพุทธโฆส
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อ วิทยาเขตบานีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหอมเกร็ด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)