ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพง คสล.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาพีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพง คสล.
วิทยาเขตบานีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๒๕,๖๓๕.๖๕ บาท(สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)
ตามรายการ