การอบรมศึกษาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเชิงกุลยุทธวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ ๓ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

admin

09/05/2565

โครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติฯ

พระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ

admin

06/02/2565

admin

29/12/2564
1 2