การอบรมศึกษาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเชิงกุลยุทธวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ ๓ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕