โครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
พระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม