ต้นไม้พระวิปัสสนาจารย์ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ต้นไม้พระวิปัสสนาจารย์

วิทยาลัยบาลีเถรวาท

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

คืนวันที่ ๒๒ ราตรีสุดท้าย หลายรูปอธิษฐานปฏิบัติคืนยันรุ่งเช้า เดินจงกรม ฉันเช้าเสร็จแล้ว ปลูกต้นไม้รอบอุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน

โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน

<<<>>>

วิทยาลัยบาลีเถรวาท : ศากยบุตรสามเณรสีหะ กำลังดำเนินการผลิตบุคลากรด้านการเผยแผ่ ด้านคันถธุระ (ภาคกลางวัน) ด้านวิปัสสนาธุระ (ภาคเช้า, ภาคค่ำ) ตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสูตร ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔