น้อมถวายมุทิตาสักการะ

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

“น้อมถวายมุทิตาสักการะ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ์ชั้น ธรรม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.,ดร.

(สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘)

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

รองเจ้าคณะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕