ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้่งที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธานประชุม

คณะกรรมการวิทยาเขต ครั้่งที่ ๖/๒๕๖๕
คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้า ชั้น ๒ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร