พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบ ๑๖.๐๐ น.

พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์เข้ากราบคารวะสังขารของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อายุ ๙๖ พรรษา ๗๖

อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร

อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม

อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ

(ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล)

วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร