โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูวิปัสสนา รุ่นที่ ๓

ระเบียบการและใบสมัคร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูวิปัสสนา รุ่นที่ ๓
“ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”


กำหนดการรับสมัคร

๑. สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เท่านั้น)
สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ที่อยู่ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
(ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
๒. สอบข้อเขียน วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. วิชาที่สอบมีดังนี้
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิปัสสนาภาวนา
๓. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. ประกาศผลสอบผ่านทางไลน์กลุ่ม วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๕. เข้าอบรม/การเรียนการสอน วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระยะเวลาในการอบรม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร (พระภิกษุ จำนวน ๗๐ รูป)

๑) พระภิกษุ มีสัญชาติไทย พรรษา ๑๐ ขึ้นไป
๒) ศิษย์ปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า สาขาวิปัสสนาภาวนา
๓) มีปฏิปทา ศีลาจารวัตร น่าเลื่อมใส
๔) คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

หลักฐานในการสมัคร

๑. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Facebook : วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๒. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาสีดำหรือสีเข้ม ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๓. สำเนาใบวุฒิการศึกษาทางโลก ทางธรรม นักธรรมเอก หรือ เปรียญธรรม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๔. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน วัด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๕. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

๑. ท่านใดที่สมัครผ่านออนไลน์ ให้ปริ้นใบสมัครแนบมาด้วยวันสอบ
๒. ติดต่อสอบถาม

– พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ โทร. ๐๙-๑๗๑๖-๔๑๐๗
– ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป โทร. ๐๘-๑๔๕๐-๑๘๒๔