เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

#คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๔๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม, ผศ.ดร. สังกัด วัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๒๗ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๙, ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), ศศ.ด. (ภาษสันสกฤต) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาพีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พระพรหมวชิราธิบดี ลงนาม

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย