เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

#คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๔๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร. (ขวัญ ถิรมโน) สังกัด

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๓๖ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๙, พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาหี่ศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พระพรหมวชิราธิบดี ลงนาม

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย