เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

#คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๒๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. (สุซาติ กิตติปญโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๙ ปี พรรษา ๓๙ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๘, พธ. บ. (ปรัชญา), ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ดำรงตำแหน่ง

#ผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พระพรหมวชิราธิบดี ลงนาม

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย