คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วย มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณาราชวิทยาบัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ และรองรับการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (ExPEx) ที่จะเริ่มรับการตรวจประเมินคุณภาพในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีในวิทยาเขต

แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาเขต รองผู้อำนวยการวิทยาเขต

แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในวิทยาเขต