พิธีปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เมตตาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาส พิธีปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย