พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
พระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนี, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทในพิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีทั้งสองสาขาวิชา รวมจำนวน ๑๒๘ รูป/คน พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๘ รูป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการนี้ด้วย จำนวน.๒๗ รูป/คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๘ รูป/คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา