ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนพัฒนาองค์กร เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (EdPEx)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสัมมนาการเขียนแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”