พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิตประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส) ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

#กัมมัฏฐาน ๗ วัน ๗ คืน

พระธรรมวชิราจารย์ นำพระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นิสิต และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙๐ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖