พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีทั้งสองสาขาวิชา รวมจำนวน ๑๒๘ รูป/คน พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๘ รูป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการนี้ด้วย จำนวน.๒๗ รูป/คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๘ รูป/คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา