การประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต. ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ