พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตร และซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตร และซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เมตตาเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทเปิดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตร และซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่