ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา

📲ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา🧑‍🎓🧑‍🎓

อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ 58

ปริญญาตรี รุ่นที่ 67

ปริญญาโท รุ่นที่ 32

ปริญญาเอก รุ่นที่ 18

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://grad-reg.mcu.ac.th

📲Register for Graduation🧑‍🎓

Abhidhamma Class 58

B.A. Class 67

M.A. Class 32

Ph.D. Class 18

Mahachulalongkornrajavijyalaya University

https://grad-reg.mcu.ac.th