การปิดอบรมการเตรียมความพร้อมเกณฑ์การประกันคุณภาพ EdPEx

ผศ.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
เป็นตัวแทนมอบกระเช่าของที่ระลึกให้กับ วิทยากร ในการปิดอบรมการเตรียมความพร้อมเกณฑ์การประกันคุณภาพ EdPEx ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2565