แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

#คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๑๘/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
มีคำสั่งแต่งต้้งให้ #พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สังกัด วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ดำรงดำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อีกตำแหน่งหนึ่ง